Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб — денна та заочна форма

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Увага! Списки оновлюються та додаються!Видавничо-поліграфічний інститут Інститут прикладного системного аналізу Факультет авіаційних і космічних систем Факультет електроніки Факультет інформатики та обчислювальної техніки Фізико-технічний інститут Факультет лінгвістики Фізико-математичний факультет Факультет біотехнології і біотехніки Інженерно-хімічний факультет Приладобудівний факультет Радіотехнічний факультет Інститут телекомунікаційних систем Зварювальний факультет Інженерно-фізичний факультет Хіміко-технологічний факультет Факультет біомедичної інженерії Теплоенергетичний факультет Механіко-машинобудівний інститут Факультет прикладної математики Факультет електроенерготехніки та автоматики Факультет менеджменту та маркетингу Інститут енергозбереження та енергоменеджмениту Факультет соціології і права

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво 035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно) - англійська мова 035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно) - німецька мова 035 ФЛ Романські мови та літератури (переклад включно) - фанцузька мова 051 ФММ Міжнародна економіка 051 ФММ Економічна кібернетика 051 ФММ Економіка підприємства 054 ФСП Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 061 ВПІ Видавнича справа та редагування 061 ВПІ Реклама і зв'язки з громадськістю 073 ФММ Менеджмент і бізнес адміністрування 073 ФММ Логістика 073 ВПІ Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 073 ФММ Менеджмент інновацій 073 ФММ Менеджмент міжнародних проектів 074 ФСП Електронне урядування 075 ФММ Промисловий маркетинг 081 ФСП Господарське та адміністративне право і процес 081 ФСП Інформаційне право та право інтелектуальної власності 111 ФМФ Страхова та фінансова математика 113 ФПМ Наука про дані та математичне моделювання 113 ФТІ Математичні методи комп'ютерного моделювання 113 ФТІ Прикладна криптологія 121 ТЕФ Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв (1) 121 ТЕФ Програмне забезпечення розподілених систем (1) 121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем 121 ФІОТ Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 121 ФІОТ Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем 121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 121 ФПМ Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем (1) 122 ІПСА Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами 122 ІПСА Інформаційні системи та технології проектування 122 ІПСА Системи штучного інтелекту 122 ІПСА Системне проектування сервісів 122 ТЕФ Інформаційні технології моніторингу довкілля 122 ФБМІ Інформаційні технології в біології та медицині 122 ФІОТ Інформаційні управляючі системи та технології 123 ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі 123 ФПМ Системне програмування 123 ФПМ Спеціалізовані комп’ютерні системи 124 ІПСА Системний аналіз та управління 125 ФТІ Математичні методи кібербезпеки 125 ФТІ Системи і технології кібербезпеки 125 ФТІ Системи технічного захисту інформації 131 ММІ Механотронні системи в машинобудуванні 131 ММІ Технологія машинобудування 132 ІФФ Металознавство та процеси термічної обробки 133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 133 ММІ Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 134 ФАКС Літаки і вертольоти 136 ІФФ Художнє та ювелірне литво 141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 ФЕА Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 151 ПБФ Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 151 ФІОТ Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 151 ФІОТ Комп'ютеризовані системи управління 151 ХТФ Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічниїх виробничих комплексів 161 ХТФ Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 161 ХТФ Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок 162 ФБТ Промислова біотехнологія 163 ФБМІ Клінічна інженерія 171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої 186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології 227 ФБМІ Фізична реабілітація

Списки рекомендованих до зарахування на освітній рівень магістра за спеціальністю 081 Право

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма

Увага!!

Списки оновлюються!Денна форма навчання186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології 172 РТФ Радіосистемна інженерія 171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої 151 ПБФ Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механіки 144 ТЕФ Теплові електричні станції та установки 151 ПБФ Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 171 ФЕЛ Акустичні мультимедійні технології та системи 172 РТФ Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 ФЕА Електричні станції 133 ММI Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 131 ММI Технології машинобудування 134 ФАКС Літаки та вертольоти 141 ФЕА Електричні машини і апарати 141 ФЕА Електричні системи і мережі 131 ММI Обладнання та технологii пластичного формування конструкцiй машинобудування 131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні 131 ЗФ Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 184 ІЕЕ Розробка родовищ та корисних копалин 144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг 141 ІЕЕ Інжинірінг електротехнічних комплексів 141 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та енергоефективність 141 ІЕЕ Cистеми електропостачання 141 ІЕЕ Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

Заочная форма навчання186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології 186 ВПІ Цифрові технології репродукування 141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 141 ФЕА Електричні системи і мережі 131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні 184 ІЕЕ Розробка родовищ та корисних копалин 144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг 141 ІЕЕ Системи електропостачання

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

Увага!!!   Шановні вступники!   Рекомендація до зарахування за державним замовленням до Національного технічного університет України «Київський політехнічний інститут» відбувалась у Єдиній державній базі з питань освіти і надавалась на спеціальність відповідно до Розділу XIV (пункт 1) Умов прийому до ВНЗ України в 2016 році, а саме: «Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 014 "Середня освіта" (за предметними спеціалізаціями), 015 "Професійна освіта" (за спеціалізаціями), 035 "Філологія", 275 "Транспортні технології" (за видами)), за їх відсутності - у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.»   Формування наказу про зарахування на навчання до Національного технічного університет України «Київський політехнічний інститут» проводилось відповідно до пункту 13.3 Правил прийому до Національного технічного університет України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році, а саме: «Вступники під час виконання вимог до зарахування, крім вище наведеного, зобов’язані підписати власну роздруковану заяву в якій вони особисто визначають пріоритетність усіх спеціалізацій в межах спеціальності на яку вони рекомендовані до зарахування на навчання за держзамовленням (крім вступників рекомендованих на спеціалізації спеціальності 035 «Філологія»). Розподіл зарахованих на навчання за держзамовленням в межах спеціальності по спеціалізаціям здійснюється Приймальною комісією НТУУ «КПІ» на підставі конкурсного балу та вищезазначених заяв. Приймальна комісія залишає за собою право розподілу вступників, які не подали, або неповністю заповнили вищезазначену заяву, за спеціалізаціями у відповідності до конкурсної ситуації.»   Відповідна позначка в електронних кабінетах з’явиться після верифікації наказу про зарахування в Єдиній державній базі з питань освіти.   023 ВПІ Образотворче_мистецтво 035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно) 035 ФЛ Романські мови та літератури (переклад включно) 051 ФММ Економічна кібернетика 051 ФММ Економіка підприємства 051 ФММ Міжнародна економіка 051 ФММ Міжнародна економіка 054 ФСП Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 061 ВПІ Реклама і зв'язки з громадскістю 061 ВПІ Видавнича справа та редагування 073 ФММ Менеджмент інновацій 073 ФММ Менеджмент міжнародних проектів 073 ВПІ Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 073 ФММ Логістика 073 ФММ Менеджмент і бізнес адміністрування 075 ФММ Промисловий маркетинг 081 ФСП Інформаційне право та право інтелектуальної власності 081 ФСП Господарське та адміністративне право і процес 101 ІХФ Екологічна безпека 104 ФМФ Комп`ютерне моделювання фізичних процесів 105 ФТІ Високі_фізичні_технології 105 ФТІ Фізика_новітніх_джерел_енергії 105 ФТІ Фізика_живих_систем 111 ФМФ Страхова та фінансова математика 113 ФПМ Наука про дані та математичне моделювання 113 ФТІ Прикладна криптологія 113 ФТІ Математичні методи комп'ютерного моделювання 121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем 121 ФІОТ Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 121 ФІОТ Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем 121 ТЕФ Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 121 ТЕФ Програмне забезпечення розподілених систем 121 ФПМ Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем 122 ІПСА Системи штучного інтелекту 122 ІПСА Інформаційні системи та технології проектування 122 ІПСА Системне проектування сервісів 122 ІПСА Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами 122 ТЕФ Інформаційні технології моніторингу довкілля 122 ТЕФ Геометричне моделювання в інформаційних системах 122 ФБМІ Інформаційні технології в біології та медицині 122 ФІОТ Інформаційні управляючі системи та технології 123 ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі 123 ФПМ Системне програмування 123 ФПМ Комп’ютерні системи та компоненти 123 ФПМ Спеціалізовані комп’ютерні системи 124 ІПСА Системи і методи прийняття рішень 124 ІПСА Системний_аналіз_і_управління 125 ФТІ Системи і технології кібербезпеки 125 ФТІ Математичні методи кібербезпеки 125 ФТІ Системи технічного захисту інформації 131ММІ Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів 131 ММІ Технології машинобудування 131 ММІ Обладнання та технології виробів з наноструктурних та композиційних матеріалів 131 ММІ Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 131 ММІ Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів 131 ММІ Мехатронні системи в машинобудуванні 131 ММІ Інформаційні системи та технології в машинобудуванні 131 ММІ Динаміка і міцність машин 131 ІХФ Машини і технології паковання 131 ММІ Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні 131 ЗФ Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 132 ІФФ Фізичне матеріалознавство 132 ІФФ Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 132 ЗФ Інженерія та нанотехнології покриттів 132 ІФФ Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів 132 ІФФ Металознавство та процеси термічної обробки 133 ФБТ Обладнанння фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва 133 ММІ Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 133 ММІ Металорізальні верстати та системи 133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв 133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 133 ВПІ Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 134 ФАКС Літаки і вертольоти 136 ІФФ Порошкова металургія 136 ІФФ Спеціальна металургія 136 ІФФ Художнє та ювелірне литво 136 ІФФ Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва 141 ФЕА Техніка та електрофізика високих напруг 141 ІЕЕ системи електропостачання 141 ІЕЕ енергетичний менеджмент та енергоефективність 141 ІЕЕ електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 141 ФЕА Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 ФЕА Електричні станції 141 ФЕА Електричні системи і мережі 141 ФЕА Електричні машини і апарати 141 ІЕЕ Інжинірінг електротехнічних комплексів 142 ТЕФ Тепло- і парогенеруючі установки 143 ТЕФ Атомні електричні станції 144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг 144 ТЕФ Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 144 ТЕФ Теплофізика 144 ТЕФ Теплові електричні станції та установки 151 ПБФ_Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 151 ПБФ Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 151_ПБФ_Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механіки 151 ПБФ Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 151 ФІОТ Комп'ютеризовані системи управління 151 ФІОТ Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 151 ХТФ Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів 151 ТЕФ Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 151 ТЕФ Автоматизоване управління технологічними процесами 151 ІХФ Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв 151 ІХФ Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 152 ФАКС Метрологія та вимірювальна техніка 152 ФАКС Інформаційні вимірювальні технології та системи 152 ФБМІ Біомедичні прилади іінформаційні системи 152 ПБФ Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу 152 ПБФ Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології 152 ПБФ Біомедична вимірювальна техніка 152 ПБФ Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки 153 ФЕЛ Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 153 ФЕЛ Мікроелектронні інформаційні системи 153 ФЕЛ Електронні біомедичні системи і технології 153 ФЕЛ Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 161 ІХФ_Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 161 ХТФ Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок 161 ХТФ_Хімічні технології органічних речовин 161 ХТФ Хімічні технології в'яжучих речовин 161 ХТФ Хімічні технології кераміки та скла 161 ХТФ Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення. 161 ХТФ Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 162 ФБТ Промислова біотехнологія 161 ХТФ Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалівxls 162 ФБТ Екологічна біотехнологія та біоенергетика 162 ФБТ Молекулярна біотехнологія 163_ФБМІ_Клінічна інженерія 171 ФЕЛ Електронні системи 171 ФЕЛ Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, 171 ФЕЛ Акустичні мультимедійні технології та системи 171 ФЕЛ Біоакустичні системи 171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої 172 РТФ Радіосистемна інженерія 172 ФЕЛ Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 172 РТФ Радіотехнічні інформаційні технології 172 РТФ Радіозв’язок і оброблення сигналів 172 РТФ Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 172 ІТС Мобільні телекомунікації 172 ІТС Телекомунікаційні системи та мережі 172 ІТС Інформаційно-комунікаційні технології 172 ІТС Апаратно-програмні засоби електр.комунікацій 173 ФАКС Системи керування літальними апаратеми та комплексами 184 ІЕЕ розробка_родовищ_корисних_копалин 186 ВПІ Цифрові технології репродукування 186 ВПІ Технології електронних мультимедійних видань 186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології 227_ФБМІ_Фізична реабілітація