Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Теплоенергетичний факультет

теф
 • +38 044 406-80-98
 • tef@kpi.ua
 • вул. Політехнічна, 6
 • 5-й корпус НТУУ «КПІ»
1498
Студентів
6
Спеціальностей
11
Спеціалізацій

Спеціальності

121
Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Програмне забезпечення розподілених систем
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають паралельні обчислення, об’єднаних в мережу комп’ютерів, грід-технології, хмарні обчислення, основи моделювання систем з нечіткими алгоритмами поведінки, формування і використання баз даних та знань, експлуатацію та програмування складних комп`ютерних мереж, розробки систем штучного інтелекту та отримують фундаментальні знання з програмування, математичного моделювання, новітніх інформаційних технологій. Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи .NET. Після закінчення навчання випускники можуть працювати в комп`ютерних центрах, в наукових закладах різних напрямів, банках та інших фінансових та ІТ-структурах провідними спеціалістами з розробки та використання інформаційних технологій та систем.
Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв
Форма навчання: денна
Поява планшетних комп’ютерів спричинила великий попит на програмне забезпечення для мобільних пристроїв та web-додатків. Ми готуємо фахівців з розробки програмного забезпечення як серверної, так і клієнтської частини web-додатків, а також гібридних та нативних додатків для мобільних пристроїв. Студенти опановують основи програмування, конструювання та використання реляційних і постреляційних баз даних у web-додатках, сучасні засоби розробки та тестування web і мобільних додатків. Окрім того, вивчаються питання управління процесом створення програмних продуктів, забезпечення їх якості та організації командної роботи колективу програмістів.
122
Комп’ютерні науки
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Геометричне моделювання в інформаційних системах
Форма навчання: денна
Студенти одержують знання у сфері розробки та використання інформаційних технологій автоматизованого проектування та моделювання технічних об`єктів і систем та вивчають спеціальні дисципліни з комп'ютерної графіки та технічного дизайну. Розглядаються теоретичні питання та практичні навички щодо побудови складних графічних об'єктів та формування технічних креслень на базі комп'ютерного моделювання поверхонь. Випускники спеціалізації отримують необхідні знання та уміння з розробки комп`ютерних систем різного призначення, зокрема систем моделювання та проектування енергетичних об'єктів.
Інформаційні технології моніторингу довкілля
Форма навчання: денна
Студенти вивчають питання, пов’язані із програмним забезпеченням моніторингу – спеціально організованого, систематичного спостереження за станом об'єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу, тобто моніторинг передбачає проведення постійних спостережень за певним процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. За цією новітньою та актуальною для України спеціалізацією готуються фахівці, здатні розробляти комп`ютерні системи для моніторингу та аналізу стану навколишнього середовища, соціальних та технічних систем. Студенти одержують поглибленні знання у об'єктно-орієнтованому аналізі та проектуванні програмних систем, геоінформаційних системах, графічному та геометричному моделюванні, апаратно-програмних засобах збору та обробки екологічної інформації, комп`ютерних технологіях в сучасній економіці. Випускники працюють фахівцями з розробки різноманітного програмного забезпечення, зокрема, у галузі комп`ютерного моніторингу.
142
Енергетичне машинобудування
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Тепло - і парогенеруючі установки
Форма навчання: денна
Майбутні спеціалісти зможуть виконувати роботи з проектування, експлуатації, виготовлення, монтажу, налагодження та ремонту енергетичного обладнання. Отримані фундаментальні знання і практичні навички дозволять випускникам працювати з найрізноманітнішими тепловими установками – енергетичними, промисловими і побутовими котлами, промисловими печами, паровими та газовими турбінами та ін. Під час навчання велика увага приділяється засобам комп'ютерного 2D- і 3D-проектування, а також вивченню програмних методів моделювання фізичних процесів в енергетиці – горіння, теплообміну, аеродинаміки та міцності.
143
Атомна енергетика
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Атомні електричні станції
Форма навчання: денна
Студенти навчаються здійснювати керування ядерними енергетичними установками, займатися моделюванням нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та безпеки АЕС. Для успішної діяльності у цій сфері вони потребують ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасними програмними кодами. Випускники право на отримання ліцензії, що дозволяє керувати ядерними енергоустановками. Вони можуть обіймати посади від інженера до генерального директора АЕС, працювати в підрозділах НАЕК «Енергоатом»; Державній інспекції з ядерного регулювання, науково-технічних установах, що займаються підтримкою експлуатації АЕС, проблемами ядерної безпеки; міжнародних організаціях (МАГАТЕ, VANO та ін.).
144
Теплоенергетика
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
Форма навчання: денна / заочна
Фахівці за цією спеціалізацією можуть здійснювати організаційне керівництво виробничо-технологічною, проектно-конструкторською та науково-дослідною діяльністю з розробки, впровадження, монтажу, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, модернізації теплоенергетичного енерговиробного та енергоспоживчого обладнання, установок та систем на промислових підприємствах, будовах, житлових масивах, об’єктах агропромислового комплексу, електричних станціях, об’єктах промислового виробництва, розподілу енергоносіїв, захисту навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва. Для даної спеціалізації характерна націленість на управління системами теплопостачання, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки.
Теплофізика
Форма навчання: денна
Студенти орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва. Поставлені задачі розв’язуються як експериментально, так методами моделювання теплофізичних процесів за допомогою сучасних комп'ютерних програмних комплексів.
Теплові електричні станції та установки
Форма навчання: денна
Випускники спеціалізації працюють зі складними енергетичними об'єктами, здійснюють експлуатацію та управління енергетичними установками, монтаж, ремонт та налагодження енергетичного обладнання теплових електростанцій та промислових підприємств, проектують складні енергетичні об'єкти, ведуть наукову діяльність в профільних інститутах Національної академії наук України та у вищих навчальних закладах.
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Автоматизоване управління технологічними процесами
Форма навчання: денна / заочна
Студенти, які обирають цю спеціалізацію, можуть виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтролерної техніки, розробляти програмне забезпечення, а також проводити монтаж, налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації. Для спецііалізації характерна більша спрямованість на дослідження, проектування, впровадження та експлуатацію систем управління технологічними процесами. Без них не можливо запусти жоден сучасний промисловий об’єкт й здати в експлуатацію бізнес-центр, розважальний комплекс чи розумний будинок.
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Форма навчання: денна
Студенти цієї спеціалізації можуть виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтроллерної техніки, проводити налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації, програмувати як засоби автоматизації, так і їх інформаційне поле. Спеціаліст за даним фахом – це програміст високої кваліфікації, спроможний вирішувати різні задачі створення програмованих систем найвищого рівня складності.

Про факультет/Інститут tef.kpi.ua


Провідні фахівці в галузі атомної та теплової енергетики, теплотехніки і теплофізики, розробники теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій, найкращі фахівці з теоретичної та промислової теплотехніки, автоматизації теплоенергетичних процесів, автоматизації проектування енергетичних процесів і систем – це випускники теплоенергетичного факультету. Енергетика України – наша сила та міць.

У наших лавах об’єднано технічні напрями та економічні науки, ми пропонуємо всі шляхи для розвитку майбутнього фахівця широкого профілю, людини, що прагне творити сьогодення і не зупиняється на досягнутому. Ми готуємо майбутніх фахівців із атомної енергетики та програмістів, спеціалістів із автоматизації теплоенергетичних процесів та впровадження новітнього програмного забезпечення.

Теплоенергетичний факультет успішно вирішує покладені на нього завдання підготовки інженерних та наукових кадрів для енергетики України, проведення актуальних досліджень та нових високоефективних технічних розробок.