Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Інженерно-хiмiчний факультет

іхф
 • +380 44 204–90–01
  +380 44 236–40–52
 • ixf@ntu-kpi.kiev.ua
 • вул. Політехнічна, 39
 • 19-й корпус НТУУ «КПІ»
953
Студентів
5
Спеціальностей
8
Спеціалізацій

Спеціальності

101
Екологія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Географія – не менше 100 балів
 3. Хімія або Географія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Екологічна безпека
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Екологічна безпека» направлена на підготовку фахівців з екології та охорони навколишнього середовища, які отримують ґрунтовні знання з екології, біології, фізики, хімії, математики та інших природничих та професійно-орієнтовних дисциплін. Студенти отримують фахову підготовку за напрямами: управління природоохоронною діяльністю, екологічний менеджмент та маркетинг, технології захисту довкілля, ресурсозбереження, екологічно чисті технології, контроль та управління якістю довкілля. Випускники працюють в академічних та галузевих наукових установах і університетах, в підрозділах Міністерства охорони навколишнього середовища, в екологічних підрозділах місцевих та центральних органів влади, на промислових підприємствах, у відділах охорони довкілля підприємства.
131
Прикладна механіка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування
Форма навчання: денна
Велика увага приділяється практичним заняттям, на яких студенти створюють власний дизайн паковань, реалізовують її 3D-моделі, а потім проектують потрібне обладнання. Лабораторії мають сучасне паковальне обладнання, що використовується на провідних заводах та підприємствах. Під час навчання студенти набувають знань дизайну паковань, комп'ютерного моделювання та проектування, комп'ютерної графіки та промислового дизайну, кксплуатації та комп'ютерної діагностики паковального обладнання, менеджменту та маркетингу паковального обладнання, промислового менеджменту паковального обладнання, розробки об'єктно-орієнтованих систем для новітніх технологій паковання.
133
Галузеве машинобудування
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів
Форма навчання: денна
Полімерні матеріали присутні у всіх сферах нашого побуту і техніки. Виробництво пластмас і полімерів розвивається гігантськими темпами. Під час навчання студенти набувають знань системах автоматизованого проектування, комп'ютерного моделювання та проектування, комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексах, комп'ютерної графіці та промисловому дизайні, експлуатації та комп'ютерної діагностиці обладнання, менеджменті та маркетингу нових конструкційних матеріалів, промисловому менеджменті обладнання хімічних виробництв, розробці об'єктно-орієнтованих систем для новітніх технологій.
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва
Форма навчання: денна
Студенти вивчають сучасні технології створення екологічно безпечного, енергоефективного та конкурентноздатного обладнання для целюлозо-паперових та хімічних виробництв із застосуванням комп’ютерного проектування та моделювання у CAD-системах, програмування у середовищах MathCAD, MathLab, Delfi, Pascal, QBasic. Здійснюють комп’ютерне проектування обладнання галузі у середовищах КОМПАС 2D і 3D та AutoCAD. Виконують впровадження, експлуатацію, модернізацію та технічний аудит технологічного устаткування целюлозо-паперового та інших вітчизняних і закордонних виробництв. Наші випускники працюють інженерами технологами, конструкторами, механіками на підприємствах целюлозо-паперових, хімічних, харчових та біотехнологічних виробництв, в інжинірингових компаніях та міжнародних корпораціях, які виробляють, здійснюють експертизу та постачання сучасного обладнання.
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
Форма навчання: денна
При навчанні перевага надається технологічним розрахункам фізичних процесів з метою модернізації обладнання та технології підприємств у напрямах економії ресурсів та енергії. Крім того, увага приділяється конструюванню та технології апаратобудування. Потужна матеріально-технічна база та наукова школа дозволяють підготувати спеціалістів світового рівня, що вільно володіють сучасним програмним забезпеченням з моделювання процесів та проектування машин. Під час навчання студенти активно залучаються до дослідницьких та конструкторських робіт за державними і приватними контрактами.
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні програмні та технічні засоби автоматизації, SCADA-системи, технології штучного інтелекту, бази даних, методи проектування систем керування. Мови програмування та IDE-середовища, які використовуються: С++, Java, JavaScript, PHP, SQL, Delphi, VisualStudio, NetBeans, MatLab, LabView, TraceMode, AutoCAD. Випускники працюють програмістами у IT-компаніях, банках, проектних організаціях нафтопереробки та газової промисловості у Німеччині, Китаї, Голландії, Фінляндії, серед них й відомі світові бренди: «Siemens», «Нoneywell» .
Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв
Форма навчання: денна
Студенти вивчають необхідні для прикладного та web-програмування засоби: архітектуру програмного забезпечення, алгоритми та мови програмування С++, Java, HTML+CSS, PHP, математичне моделювання. Основна увага приділена спеціалізованим продуктам: MatLab, LabView, TraceMode. Прогнозування бізнес-процесів здійснюється з використанням нейронних мереж та програми BPWin. Випускники працюють програмістами у IT-компаніях, фінансових установах, компаніях мобільного зв’язку, керівниками підприємств та департаментів у Німеччині, Китаї, Голландії, Фінляндії, серед них й відомі світові бренди: «Microsoft», «Samsung».
161
Хімічні технології та інженерія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Біологія – не менше 100 балів
 3. Хімія або Біологія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» передбачає вивчення студентами найновітніших технологій виробництва картонно-паперової продукції, способів отримання волокнистих напівфабрикатів (целюлоза, напівцелюлоза, деревна маса) з рослинної сировини, методів їх подальшого хімічного перероблення (етери та естери, наноцелюлоза, сорбційні та фільтрувальні матеріали), сучасних технологічних процесів виробництва різних видів продуктів на їх основі. Ми готуємо інженерів-технологів, хіміків-технологів, інженерів-дослідників для підприємств целюлозно-паперової галузі, природоохоронних організацій, науково-дослідних і проектних інститутів, що розробляють, модернізують та впроваджують технологічні потоки з отримання напівфабрикатів чи виробництва плит і пластиків, паперу та картону.

Про факультет/Інститут ihf.kpi.ua


Випускники інженерно-хімічного факультету є фахівцями у галузі машинобудування, технології, екології та комп'ютерно-iнтегрованих технологій, які здатні проектувати, досліджувати та експлуатувати сучасне обладнання і системи керування, вдосконалювати технологічні процеси на хімічних i нафтопереробних виробництвах, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища.

Працевлаштування молодих спеціалістів відбувається переважно у міжнародних інжинірингових компаніях, що надають послуги з модернізації, проектування, комплектації підприємств хімічної, нафтопереробної, біохімічної та харчової галузей. Високий рівень спеціалістів викликає довіру та повагу у працедавців і гарантує успішну кар'єру.

Факультет співпрацює з академію наук України, провідними підприємствами та міжнародними науковими товариствами.