Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

Увага!!!

 

Шановні вступники!

 

Рекомендація до зарахування за державним замовленням до Національного технічного університет України «Київський політехнічний інститут» відбувалась у Єдиній державній базі з питань освіти і надавалась на спеціальність відповідно до Розділу XIV (пункт 1) Умов прийому до ВНЗ України в 2016 році, а саме:
«Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями), 035 «Філологія», 275 «Транспортні технології» (за видами)), за їх відсутності — у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.»

 

Формування наказу про зарахування на навчання до Національного технічного університет України «Київський політехнічний інститут» проводилось відповідно до пункту 13.3 Правил прийому до Національного технічного університет України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році, а саме:
«Вступники під час виконання вимог до зарахування, крім вище наведеного, зобов’язані підписати власну роздруковану заяву в якій вони особисто визначають пріоритетність усіх спеціалізацій в межах спеціальності на яку вони рекомендовані до зарахування на навчання за держзамовленням (крім вступників рекомендованих на спеціалізації спеціальності 035 «Філологія»). Розподіл зарахованих на навчання за держзамовленням в межах спеціальності по спеціалізаціям здійснюється Приймальною комісією НТУУ «КПІ» на підставі конкурсного балу та вищезазначених заяв. Приймальна комісія залишає за собою право розподілу вступників, які не подали, або неповністю заповнили вищезазначену заяву, за спеціалізаціями у відповідності до конкурсної ситуації.»

 

Відповідна позначка в електронних кабінетах з’явиться після верифікації наказу про зарахування в Єдиній державній базі з питань освіти.

 

023 ВПІ Образотворче_мистецтво

035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно)

035 ФЛ Романські мови та літератури (переклад включно)

051 ФММ Економічна кібернетика

051 ФММ Економіка підприємства

051 ФММ Міжнародна економіка

051 ФММ Міжнародна економіка

054 ФСП Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку

061 ВПІ Реклама і зв’язки з громадскістю

061 ВПІ Видавнича справа та редагування

073 ФММ Менеджмент інновацій

073 ФММ Менеджмент міжнародних проектів

073 ВПІ Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

073 ФММ Логістика

073 ФММ Менеджмент і бізнес адміністрування

075 ФММ Промисловий маркетинг

081 ФСП Інформаційне право та право інтелектуальної власності

081 ФСП Господарське та адміністративне право і процес

101 ІХФ Екологічна безпека

104 ФМФ Комп`ютерне моделювання фізичних процесів

105 ФТІ Високі_фізичні_технології

105 ФТІ Фізика_новітніх_джерел_енергії

105 ФТІ Фізика_живих_систем

111 ФМФ Страхова та фінансова математика

113 ФПМ Наука про дані та математичне моделювання

113 ФТІ Прикладна криптологія

113 ФТІ Математичні методи комп’ютерного моделювання

121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій

121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем

121 ФІОТ Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж

121 ФІОТ Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

121 ТЕФ Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв

121 ТЕФ Програмне забезпечення розподілених систем

121 ФПМ Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем

122 ІПСА Системи штучного інтелекту

122 ІПСА Інформаційні системи та технології проектування

122 ІПСА Системне проектування сервісів

122 ІПСА Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами

122 ТЕФ Інформаційні технології моніторингу довкілля

122 ТЕФ Геометричне моделювання в інформаційних системах

122 ФБМІ Інформаційні технології в біології та медицині

122 ФІОТ Інформаційні управляючі системи та технології

123 ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі

123 ФПМ Системне програмування

123 ФПМ Комп’ютерні системи та компоненти

123 ФПМ Спеціалізовані комп’ютерні системи

124 ІПСА Системи і методи прийняття рішень

124 ІПСА Системний_аналіз_і_управління

125 ФТІ Системи і технології кібербезпеки

125 ФТІ Математичні методи кібербезпеки

125 ФТІ Системи технічного захисту інформації

131ММІ Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів

131 ММІ Технології машинобудування

131 ММІ Обладнання та технології виробів з наноструктурних та композиційних матеріалів

131 ММІ Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

131 ММІ Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів

131 ММІ Мехатронні системи в машинобудуванні

131 ММІ Інформаційні системи та технології в машинобудуванні

131 ММІ Динаміка і міцність машин

131 ІХФ Машини і технології паковання

131 ММІ Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів

131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні

131 ЗФ Автоматизовані технологічні системи у зварюванні

132 ІФФ Фізичне матеріалознавство

132 ІФФ Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів

132 ЗФ Інженерія та нанотехнології покриттів

132 ІФФ Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів

132 ІФФ Металознавство та процеси термічної обробки

133 ФБТ Обладнанння фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва

133 ММІ Інструментальні системи та технології формоутворення деталей

133 ММІ Металорізальні верстати та системи

133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв

133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів

133 ВПІ Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

134 ФАКС Літаки і вертольоти

136 ІФФ Порошкова металургія

136 ІФФ Спеціальна металургія

136 ІФФ Художнє та ювелірне литво

136 ІФФ Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва

141 ФЕА Техніка та електрофізика високих напруг

141 ІЕЕ системи електропостачання

141 ІЕЕ енергетичний менеджмент та енергоефективність

141 ІЕЕ електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

141 ФЕА Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 ФЕА Електричні станції

141 ФЕА Електричні системи і мережі

141 ФЕА Електричні машини і апарати

141 ІЕЕ Інжинірінг електротехнічних комплексів

142 ТЕФ Тепло- і парогенеруючі установки

143 ТЕФ Атомні електричні станції

144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг

144 ТЕФ Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження

144 ТЕФ Теплофізика

144 ТЕФ Теплові електричні станції та установки

151 ПБФ_Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

151 ПБФ Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

151_ПБФ_Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механіки

151 ПБФ Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

151 ФІОТ Комп’ютеризовані системи управління

151 ФІОТ Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

151 ХТФ Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів

151 ТЕФ Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151 ТЕФ Автоматизоване управління технологічними процесами

151 ІХФ Комп’ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв

151 ІХФ Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв

152 ФАКС Метрологія та вимірювальна техніка

152 ФАКС Інформаційні вимірювальні технології та системи

152 ФБМІ Біомедичні прилади іінформаційні системи

152 ПБФ Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу

152 ПБФ Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології

152 ПБФ Біомедична вимірювальна техніка

152 ПБФ Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки

153 ФЕЛ Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

153 ФЕЛ Мікроелектронні інформаційні системи

153 ФЕЛ Електронні біомедичні системи і технології

153 ФЕЛ Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

161 ІХФ_Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

161 ХТФ Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

161 ХТФ_Хімічні технології органічних речовин

161 ХТФ Хімічні технології в’яжучих речовин

161 ХТФ Хімічні технології кераміки та скла

161 ХТФ Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення.

161 ХТФ Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії

162 ФБТ Промислова біотехнологія

161 ХТФ Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалівxls

162 ФБТ Екологічна біотехнологія та біоенергетика

162 ФБТ Молекулярна біотехнологія

163_ФБМІ_Клінічна інженерія

171 ФЕЛ Електронні системи

171 ФЕЛ Електронні та інформаційні системи і технології телебачення,

171 ФЕЛ Акустичні мультимедійні технології та системи

171 ФЕЛ Біоакустичні системи

171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої

172 РТФ Радіосистемна інженерія

172 ФЕЛ Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

172 РТФ Радіотехнічні інформаційні технології

172 РТФ Радіозв’язок і оброблення сигналів

172 РТФ Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

172 ІТС Мобільні телекомунікації

172 ІТС Телекомунікаційні системи та мережі

172 ІТС Інформаційно-комунікаційні технології

172 ІТС Апаратно-програмні засоби електр.комунікацій

173 ФАКС Системи керування літальними апаратеми та комплексами

184 ІЕЕ розробка_родовищ_корисних_копалин

186 ВПІ Цифрові технології репродукування

186 ВПІ Технології електронних мультимедійних видань

186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології

227_ФБМІ_Фізична реабілітація

Рейтингові списки вступників на перший курс на базі повної загальної середньої освіти

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно))

051 Економіка

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

101 Екологія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

184 Гірництво

227 Фізична реабілітація

186 Видавництво та поліграфія

231 Соціальна робота

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти

Побачив себе у списках? Привозь оригінали документів!

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

101 Екологія

104 Фізика та астрономія

111 Математика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

184 Гірництво

186 Видавництво та поліграфія

227 Фізична реабілітація

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування (денна та заочна форми на базі ОКР «молодший спеціаліст», заочна на базі повної загальної середньої освіти)

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування на навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст» (денна та заочна форми) та на базі повної загальної середньої освіти (заочна форма). Знайшов себе у списку? Подавай оригінали!

171 Електроніка заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

184 Гірництво денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

184 Гірництво заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

081 Право заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

144 Теплоенергетика заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

144 Теплоенергетика денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна

081 Право денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

074 Публічне управління та адміністрування заочна

081 Право заочна

054 Економіка заочна

186 Видавництво та поліграфія заочна

186 Видавництво та поліграфія денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

173 Авіоніка заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

173 Авіоніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

172 Телекомунікації та радіотехніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

171 Електроніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

162 Біотехнології та біоінженерія заочна

161 Хімічні технології та інженерія заочна

161 Хімічні технології та інженерія заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

161 Хімічні технології та інженерія денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна заочна техніка на базі ОКР «молодший спеціаліст»

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна денна техніка на базі ОКР «молодший спеціаліст»

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

133 Галузеве машинобудування заочна

132 Матеріалознавство заочна

125 Кібербезпека заочна

132 Матеріалознавство заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

075 Маркетинг заочна

073 Менеджмент заочна

061 Журналістика заочна

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна

035 Філологія заочна

121 Інженерія програмного забезпечення заочна

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології заочна

123 Комп’ютерна інженерія заочна

131 Прикладна механіка денна на базі ОКР «моллодший спеціаліст»

131 Прикладна механіка заочна

133 Галузеве машинобудування заочна на базі ОКР «моллодший спеціаліст»

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології заочна

Перелік приміщень для прийому оригіналів на спеціальності та розклад роботи