Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет менеджменту та маркетингу

фмм
1022
Студентів
3
Спеціальностей
10
Спеціалізацій

Спеціальності

051
Економіка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Економічна кібернетика
Форма навчання: денна / заочна
«Економічна кібернетика» - це знання про функціонування економічних об’єктів, моделювання виробничо-економічних явищ, прийняття рішень у складних економічних системах, комп’ютерізацію процесів керування виробництвом. Сучасний ринок праці вимагає від фахівців здатностей аналізувати процеси у сфері різних секторів економіки. Наші випускники володіють сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності. Економісти спеціалізації «Економічна кіберенетика» працюють в державних органах управління, банках, фінансово-економічних та страхових структурах, на виробництві в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, відділах маркетингу та прогнозування.
Міжнародна економіка
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Міжнародна економіка» – це можливість для тебе опанувати закономірності процесів міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних операцій, вивчати передовий досвід успішної діяльності провідних компаній світу. Наші студенти широко використовують наявні можливості академічної мобільності, навчаються за кордоном і застосовують отриманий досвід ведення підприємницької діяльності в Україні та інших країнах. Отримання знань, умінь та навичок із зовнішньоекономічних операцій здійснюється у процесі вивчення міжнародного бізнес-середовища завдяки участі у ділових іграх, кейсах і круглих столах. Компетентність наших випускників - отриманий досвід ораторських навичок і публічних виступів у комерційній дипломатії міжнародного бізнес-середовища.
Економіка підприємства
Форма навчання: денна
Студенти спеціалізації «Економіка підприємства» вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. Це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. Спеціалізація формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.
Управління персоналом та економіка праці
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці» поєднує освіту в галузі економіки, управління, маркетингу, психології та права, що надає можливість підготувати кваліфікованого менеджера з персоналу із широкими можливостями працевлаштування в українських та закордонних організаціях та представництвах різних компаній. Випускники працюють керівниками HR-відділів (департаментів), фахівцями в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства (хедхантер, кадровий аудитор, корпоративний іміджмейкер, фандрайзер в сфері соціального волонтерства, аналітик ринку праці, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці, експерт з тімбілдінгу); агентами із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); менеджерами (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); фахівцями із соціального захисту населення.
Бізнес-аналітика
Форма навчання: денна
Сучасні фахівці-аналітики статистики – це потрібна спеціалісти на ринку, оскільки вони отримують знання з цифрового маркетингу (digital marketing), економіко-математичних методів та моделей; статистики ринків; статистичного моделювання і прогнозування; дослідження кон’юнктури ринків; економічної статистики; маркетингового аудиту та бізнес-планування; методів і моделей прийняття рішень. Економіст-аналітик займається дослідженням ринку на рівні підприємства та галузі в цілому, маркетинговим статистичним аналізом внутрішніх та зарубіжних ринків, статистичним обґрунтуванням і прогнозуванням ринкових тенденцій, з метою прийняття оптимальних управлінських рішень підприємств, плануванням їх економічної діяльності на внутрішніх та зарубіжних ринках.
073
Менеджмент
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» - це управління бізнесом, планування розвитку підприємства та його конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління, впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці, здійснення контролю з питань економічної та екологічної безпеки підприємства. Випускники працюють керівниками усіх рівнів управління підприємством, незалежно від форм власності, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством.
Менеджмент інвестицій та інновацій
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Менеджмент інвестицій та інновацій» - дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта інвестиційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства. Випускники опановують навички керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляють програми нововведень на підприємстві, здійснюють пошук та оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів та вибір найефективніших з них. Випускники працюють керівниками інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства та підкорюють вершини сучасного світу новітніх технологій.
Менеджмент міжнародного бізнесу
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу» - сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм. Фахівці з менеджменту міжнародного бізнесу виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу із налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління. Їх робота безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих відносин з ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією міжнародних проектів. Випускники - конкурентоспроможні фахівці на ринку праці України, працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності.
Логістика
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Логістика» - це можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та вибір оптимальних логістичних стратегій. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-екпедиційних підприємств, складських комплексів, митних терміналів та директорами малого підприємництва.
075
Маркетинг
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Промисловий маркетинг
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Промисловий маркетинг» спрямована на підготовку фахівців, які працюють з найскладнішими ринками business-to-business, а це - найвищій пілотаж у маркетингу. Ми суттєво розширюємо кордони професійного застосування маркетолога завдяки спроможності глибоко розуміти специфіку як промислового, так і споживчого ринків. Промисловий маркетинг формує у управлінців-маркетологів глобальне мислення, універсальність, гнучкість і адаптовність рішень до кризових явищ, розуміння критеріїв ефективності роботи на ринках. Промисловий маркетолог - це поєднання в одному фахівці аналітики, розрахунку, стратегічного бачення і водночас креативу, інноваційності, технологічності, гнучкості до швидкозмінних факторів маркетингового середовища глобальної економіки та стійкості до кризових явищ.

Про факультет/Інститут fmm.kpi.ua/

Факультет менеджменту та маркетингу здійснює підготовку фахівців з менеджменту, економіки та маркетингу. Випускники факультету здатні приймати обґрунтовані рішення з управління персоналом, ринком, виробництвом, зовнішньоекономічної та інноваційною діяльністю. Це кваліфіковані фахівці, які готові забезпечити ефективне функціонування національної економіки в умовах ринку.


ВВраховуючи необхідність поліпшення економіко-управлінської підготовки інженерів, цільової підготовки економістів і менеджерів, 31 березня 1992 року в КПІ створено факультет менеджменту та маркетингу (ФММ). До його складу увійшли три профілюючі кафедри — менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, а також кафедри, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, економіки та організації промислових технологій і енергетики.
Нині до складу ФММ входять 6 кафедр:
менеджменту;
промислового маркетингу;
математичного моделювання економічних систем;
економіки і підприємництва;
міжнародної економіки;
теоретичної та прикладної економіки.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців, відповідно до міжнародних стандартів освіти. Фахова підготовка випускників факультету дає можливість працювати в різних галузях економіки, у планово-економічних (соціально-економічних) підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності, у науково-дослідних установах, у галузевих, міжгалузевих та територіальних органах управління, а також займатися науковою і викладацькою діяльністю у вищих та середніх навчальних закладах. Наші випускники працюють у провідних вітчизняних та міжнародних компаніях, зокрема Axon Development Group, Alpha Grissin Infotech Ukraine, Luxoft LTD, Terrasoft LTD, WORLD STAFF LTD, Hudson LTD, KPMG, ПАТ «Оболонь», КК «Roshen», Euromedia Group, ТРК «Україна», ПАТ «Епіцентр», L’oreal Ukraine та багатьох інших.