Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
073
Менеджмент
Спеціальність присутня на

Мистецтво управління та планування, координація та контроль, ефективність та виконання – ключові вміння, якими оволодівають студенти цієї спеціальності. Ви навчитесь правильно ставити цілі та керувати промисловими потоками, впроваджувати новітні технології та організовувати інтелектуальну й виробничу спільноту. Менеджмент – це економічна спеціальність широкого профілю, на базі якої можна опанувати будь-яку із суміжних галузей – від міжнародної економіки до управління проектами. Вправні фінансисти та керівники великих компаній й підприємств, аналітики та економісти, фахівці з керування персоналом та виробничими процесами – все це випускники спеціальності «Менеджмент» в НТУУ «КПІ».

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
Форма навчання: денна / заочна
Сучасні медіа – частина креативної економіки, яка поєднує радіо, телебачення, мультимедійні ресурси, інтерактивні видання, мобільні програми тощо. Спеціалізація «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» передбачає вивчення студентами специфіки медійної економіки та особливостей створення ефективних бізнес-моделей у медіасфері. Наші випускники обіймають провідні посади в компаніях медійної галузі, керують медійними проектами, здійснюють фінансове планування й впроваджують креативний менеджмент.
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» - це управління бізнесом, планування розвитку підприємства та його конкурентоспроможності, вибір і здійснення раціональних форм організації управління, впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці, здійснення контролю з питань економічної та екологічної безпеки підприємства. Випускники працюють керівниками усіх рівнів управління підприємством, незалежно від форм власності, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством.
Менеджмент інвестицій та інновацій
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Менеджмент інвестицій та інновацій» - дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта інвестиційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства. Випускники опановують навички керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляють програми нововведень на підприємстві, здійснюють пошук та оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів та вибір найефективніших з них. Випускники працюють керівниками інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства та підкорюють вершини сучасного світу новітніх технологій.
Менеджмент міжнародного бізнесу
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу» - сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм. Фахівці з менеджменту міжнародного бізнесу виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу із налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління. Їх робота безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих відносин з ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією міжнародних проектів. Випускники - конкурентоспроможні фахівці на ринку праці України, працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності.
Логістика
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Логістика» - це можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та вибір оптимальних логістичних стратегій. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-екпедиційних підприємств, складських комплексів, митних терміналів та директорами малого підприємництва.