Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
122
Комп’ютерні науки
Спеціальність присутня на

Цікавишся інформаційними технологіями та програмуванням? Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та створювати власні? Мрієш розібратись, як саме прогнозується розвиток науки та техніки? «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - це спеціальність саме для тебе. Основа спеціальності - абстрактні ідеї, які базуються на використанні фундаментальних математичних знань. Ти навчишся проводити дослідження, розробку й впровадження новітніх обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру науки, техніки, бізнесу, комунікацій, охорони здоров'я тощо, розробляти алгоритмічне, програмне забезпечення та програмно-апаратні системи. Спеціальність «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» надає величезні можливості для успішної кар'єри - системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій. Наші випускники працюють аналітиками комп`ютерних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи і технології.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Системи штучного інтелекту
Форма навчання: денна
Аналіз поточного стану інформаційних технологій та перспектив їх подальшого розвитку свідчать про те, що їх майбутнє пов’язане з інтелектуальними технологіями, що базуються на методах і системах штучного інтелекту. Студенти спеціалізації «Системи штучного інтелекту» опановують засоби проектування систем штучного інтелекту на основі методів розпізнавання образів, нечітких моделей та методів в інтелектуальних системах, байєсівських методів, нейронних мереж, методу індуктивного моделювання, генетичних алгоритмів обчислювального інтелекту; когнітивного моделювання; методи проектування інтелектуальних роботів, робототехнічних систем та інтелектуальних інтерфейсів «людина—комп’ютер».
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
Форма навчання: денна
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується значним зростанням обсягів накопиченої та оброблюваної інформації, що викликає необхідність підготовки висококваліфікованих спеціалістів з методів та технологій інтелектуального аналізу даних різної природи. Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами» орієнтована на підготовку спеціалістів, здатних розробляти методи, системи та технології інтелектуального аналізу та обробки великих сховищ даних з метою використання їх в задачах аналізу та прийняття рішень в масштабних проектах та програмах.
Інформаційні системи та технології проектування
Форма навчання: денна
Ми готуємо фахівців для науково-дослідної, проектно-конструкторської і організаційно-управлінської діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій і ресурсів (математичного моделювання, баз даних та знань, паралельної обробки інформації і паралельного програмування, комп’ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедійних інформаційних систем, інтернет-технологій і сервісів тощо), спроможних забезпечити інформатизацію функціонування організацій і установ, комп’ютерне наскрізне проектування найрізноманітніших об’єктів техніки і штучного оточення людини, зокрема, сучасної нано- і мікроелектронної елементної бази технічного забезпечення інформаційних систем. Випускники працюють аналітиками комп’ютерних систем, розробниками алгоритмічного і програмного забезпечення, web-дизайнерами, керівниками складних програмно-апаратних проектів, адміністраторами комп’ютерних мереж та баз даних.
Системне проектування сервісів
Форма навчання: денна
Ми готуємо фахівців зі створення, налаштування і моделювання систем послуг (сервісів) різноманітного призначення (обчислювальних, інформаційних, функціональних, інфраструктурних, управлінських); застосування програмного забезпечення та бізнес-систем сервіс–орієнтованої архітектури; використання новітніх інтернет–технологій, у тому числі інтернету речей, хмарних та грід-технологій. Майбутні фахівці навчаються проектувати мультиагентні системи, семантичні web-сервіси, виконувати пошук сервісів при створенні нових сервіс-орієнтованих інформаційних систем; отримують знання технологій управління документообігом та управління проектами, представлення, обробки і аналізу великих обсягів даних, дослідження складних систем і процесів. Випускники працюють креативними архітекторами інтелектуальних розподілених обчислювальних середовищ, аналітиками комп’ютерних систем, керівниками проектів, програмістами, розробниками прикладних і системних сервісів.
Геометричне моделювання в інформаційних системах
Форма навчання: денна
Студенти одержують знання у сфері розробки та використання інформаційних технологій автоматизованого проектування та моделювання технічних об`єктів і систем та вивчають спеціальні дисципліни з комп'ютерної графіки та технічного дизайну. Розглядаються теоретичні питання та практичні навички щодо побудови складних графічних об'єктів та формування технічних креслень на базі комп'ютерного моделювання поверхонь. Випускники спеціалізації отримують необхідні знання та уміння з розробки комп`ютерних систем різного призначення, зокрема систем моделювання та проектування енергетичних об'єктів.
Інформаційні технології моніторингу довкілля
Форма навчання: денна
Студенти вивчають питання, пов’язані із програмним забезпеченням моніторингу – спеціально організованого, систематичного спостереження за станом об'єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу, тобто моніторинг передбачає проведення постійних спостережень за певним процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. За цією новітньою та актуальною для України спеціалізацією готуються фахівці, здатні розробляти комп`ютерні системи для моніторингу та аналізу стану навколишнього середовища, соціальних та технічних систем. Студенти одержують поглибленні знання у об'єктно-орієнтованому аналізі та проектуванні програмних систем, геоінформаційних системах, графічному та геометричному моделюванні, апаратно-програмних засобах збору та обробки екологічної інформації, комп`ютерних технологіях в сучасній економіці. Випускники працюють фахівцями з розробки різноманітного програмного забезпечення, зокрема, у галузі комп`ютерного моніторингу.
Інформаційні технології в біології та медицині
Форма навчання: денна
Майбутні фахівці опановують новітні інформаційні технології та ресурси, а також отримують поглибленні знання зі спеціальних методів обробки біомедичних сигналів та зображень. Процес навчання робить можливим подальше професійне майбутнє студентів не тільки в сфері ІТ-технологій і розробки комп'ютерних систем, але й у сфері охорони здоров’я шляхом створення засобів оптимізації процесу надання медичної допомоги.