Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність присутня на

Тебе цікавлять джерела енергії? Хочеш дізнатись, як саме працює новітнє устаткування електроенергетичної галузі? Прагнеш вивчити все про відновлювальні джерела енергії? Обирай спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Фундаментальні знання у питаннях генерації електричної енергії на об’єктах традиційної та відновлювальної енергетики, керування режимами роботи енергосистем, розподілу електричної енергії та електропостачання, проектування об’єктів електроенергетики, автоматизації промислових підприємств, розробки та впровадження автоматизованих електромеханічних систем – все це про випускників спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в НТУУ «КПІ».

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Системи електропостачання
Форма навчання: денна / заочна
Студенти в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку із загальнотехнічних предметів і сучасну професійну підготовку з розроблення проектів та експлуатації систем електропостачання; монтажу, налагодження, експлуатації електроустановок та електрообладнання;роботи з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання; оперативно - диспетчерського керування системами електропостачання; використання засобів малої генерації в системах електропостачання; автоматизації систем енергозабезпечення. Випускники працюють в енергетичних компаніях, на промислових підприємствах, муніципальних об’єктах; енергоменеджерами, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, у проектних та науково-дослідних інститутах, у службах і міністерствах енергетичного профілю.
Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть
Форма навчання: денна / заочна
Студенти оволодіють знаннями та набувають навиків у проведені енергетичного аудиту і бізнес-планування, навчаються обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних програмних комплексів та приладів. Розробляють сучасні системи енергетичного менеджменту; проводять моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій у сучасних лабораторіях. Випускники спеціалізації працюють в енергетичних компаніях, на промислових підприємствах,, енергоменеджерами, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, у проектних та науково-дослідних інститутах, у службах і міністерствах енергетичного профілю.
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують підготовку у сфері високих технологій енергетики, автоматизації, комп’ютерних наук, ІТ-проектування. Багато уваги приділяється розробці технічних рішень оптимальних енергозберігаючих систем електропривода та технологічних процесів з інтелектуальним мікропроцесорним керуванням. Важливий напрям роботи студентів – створення інтелектуальних систем керування «Розумний дім». Фахівці цієї спеціальності мають можливість працювати в міністерствах і відомствах паливно-енергетичного комплексу України, у системах управління муніципальним господарством, науково-дослідних та проектних організаціях, у потужних електромеханічних підприємствах і установах.
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні електромеханічні та мехатронні системи, а також інформаційні пакети моделювання електромеханічних процесів AutoCAD, Solid Works, MathCAD, MatLab, HTML, CSS, LabView, програмування мовами С++ та AutoLisp та сучасні комп’ютерні технології з менеджменту і діагностування зразків нової техніки та автоматизованих виробництв тощо. Набувають теоретичних знань і практичних навичок в галузі створення інноваційних технологічних стартапів. Сферою професійної діяльності випускників є електромеханічні служби підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту, об’єктів будівництва та експлуатації спеціального призначення, науково-дослідні інститути НАН України, проектні та дослідницькі установи нафтогазових виробництв, зарубіжні фірми-партнери Норвегії, Польщі, Німеччини, Росії, Китаю, Кореї.
Електричні станції
Форма навчання: денна
«Електричні станції» – це програма підготовки фахівців в організації і проведенні робіт з технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, налагодження та випробування електрообладнання теплових, атомних і гідравлічних електростанцій. Ґрунтовна і всебічна підготовка фахівців дозволяє їм плідно працювати в багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенергетичних систем, розподільних мережах і системах електропостачання промислових підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських установах електроенергетичного напряму.
Електричні системи і мережі
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Електричні системи і мережі» передбачає вивчення студентами всіх особливостей інтелектуальних електричних мереж нового покоління «Smart Grid». Випускники кафедри отримують необхідні знання для роботи в області аналізу, планування, управління та оптимізації роботи енергосистем, використання сучасних комп’ютерних технологій в царині передачі та розподілу електричної енергії в електричних мережах різних класів номінальної напруги, підвищення живучості об’єднаних електричних систем в надзвичайних ситуаціях, обчислювальної підтримки рішень диспетчера на основі експертних систем з елементами штучного інтелекту.
Техніка та електрофізика високих напруг
Форма навчання: денна
Особливістю спеціалізації «Техніка і електрофізика високих напруг» є навчання студентів на основі використання інформаційних технологій і моделювання електрофізичних процесів, що забезпечує затребуваність фахівців на всіх стадіях виробництва, передачі та розподілу електроенергії, в галузях авіаційної та космічної техніки, а також в розробках різних електротехнологічних комплексів та систем. Особлива увага при навчанні студентів на спеціалізації «Техніка і електрофізика високих напруг» приділяється вивченню питань маркетингу високовольтного електротехнічного обладнання.
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Форма навчання: денна / заочна
«Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» є сучасною програмою підготовки висококваліфікованих фахівців для вирішення науково-технічних і виробничих задач електроенергетичної галузі, в тому числі управління складними електроенергетичними системами з використанням сучасних методів та засобів моніторингу, захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та керування виробництвом і розподілом електроенергії. Для випускників відкриті широкі можливості по працевлаштуванню і успішній роботі у вітчизняних і міжнародних електроенергетичних компаніях, установах, а також в організаціях інших галузей промисловості.
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Форма навчання: денна
За період навчання за спеціалізацією «Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії» студенти опановують навички менеджменту, маркетингу та аудиту в ринкових умовах електроенергетичних об’єктів та енергоустановок; одержують ґрунтовну комп'ютерну, загальнотехнічну та технологічну підготовку для роботи як на енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електро- та теплоенергетичних об'єктах. Випускники працюють в усіх сферах енергетичної промисловості - на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, тепло- та електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням, в системах тепло- та електропостачання, на промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових підприємствах, в науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму.
Електричні машини і апарати
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електричні машини і апарати» передбачає вивчення студентами всіх особливостей розробки та експлуатації електромеханічних комплексів для систем генерування, споживання та передачі електроенергії, а також загального і спеціального призначення із використання сучасних комп’ютерних систем автоматизованого проектування. В наших фахівцях зацікавлені підприємства таких галузей як енергетика, транспорт, побутова техніка, робототехніка, медицина тощо.
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Форма навчання: денна
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» – одна з найбільш конкурентоспроможних та перспективних спеціалізацій в технічних вищих навчальних закладах. Випускники одержують широкопрофільну підготовку, працюють в усіх сферах діяльності людини інженерами-електриками (електромеханіками, фахівцями з електроніки, програмістами, конструкторами) на підприємствах, в проектних організаціях, а також інженерами-дослідниками в наукових організаціях, які займаються розробкою та дослідженням електромеханічних систем автоматизації та електроприводів.